Cloud Computing

0
1959

การใช้งาน cloud computing ในปัจจุบัน เรียงตามมากไปน้อน
1. Email Systems
2. CRM
3. Collaboration Tools
4. Fail Over

Virtualization alone is not Cloud.
ผู้ให้บริการ cloud เจ้าใหญ่กำลังเข้ามาในเอเซีย บริษัท hosting ต้องเริ่มปรับตัวมาหา technology ใหม่เช่น cloud เข้ามาให้บริการแต่การที่จะมี infrastructure ใหญ่ขนาดนั้นได้ต้องใช้ทุนมากและลูกค้าที่มีงบประมาณในการจ่ายเพื่อใช้งาน cloud service ยังมีไม่มากพอแต่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ