การแบ่งลักษณะของ Keywords

0
4436

เราสามารถแบ่งลักษณะ keywords ออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

  1. Browsing keywords
    เป็น keywords ที่มีคนใช้ค้นหาเยอะ ซึ่ง keywords เหล่านี้ คนส่วนมากที่ใช้ค้นหาก็เพื่อต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้น แต่จะยังไม่ตัดสินใจซื้อทันที
  2. Comparison Keywords
    เป็น keywords ที่ผู้ใช้ค้นหามีความรู้และความต้องการในสินค้าใด สินค้าหนึ่งชัดเจน จึงต้องการทำการหารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าแนวนั้นให้มากขึ้น เพื่อตัดสินใจซื้อ โดย keywords กลุ่มนี้ ผู้ใช้มีความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นกว่าแบบแรก
  3. Buying Keywords
    เป็น keywords สำหรับคนที่ต้องการค้นหาเพื่อซื้อสินค้าจริง ๆ เพราะว่าคนเหล่านี้รู้ความต้องการตนเองแล้วว่า ต้องการซื้อสินค้าอะไร