ข้อแนะนำในการเขียน Landing Page ที่ดี

0
4586

ข้อแนะนำในการเขียน Landing Page ที่ดี

  1. ต้องมีข้อความกระชับ ชัดเจน และอ่านง่าย
  2. ต้องมีความต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับข้อความโฆษณา
  3. ต้องสามารถโหลดหน้าเว็บขึ้นมาได้ในเวลาอันรวดเร็ว
  4. ต้องมีประเด็นหลักเพียงประเด็นเดียว
  5. ต้องมีความสามารถที่จะทำการขายได้ดี
  6. ห้ามบอกถึงคุณสมบัติของสินค้าที่เกินความจริง